понеделник, 5 юни 2017 г.

Хорар за любов и пренос на светлина / Horary Love Chart and the transition of light issue


Този любовен хорар е пример за това, че транслацията на светлина не винаги фукционира и като цяло въобще започвам да се съмнявам в това, че Луната може да е преносител на светлина. Луната може би е най- редно да продължава да се разглежда като ко-сигнификатор и даже според мен не толкова това, колкото тя представлява процеса по развитие на въпроса.

На АСЦ. е жена Везни, Венера в Риби в екзалтация, на ДЦ е мъж Марс в Риби, в свой триплицитет, макар, че за мен е без особено значение. Виждаме, че Венера се чувства добре, че Марс много я харесва, а тя понеже е в негов триплицитет, е може би склонна да го приеме, макар и не така радушно, както той нея. На пръв поглед планетите изглеждат пред съвпад, Луната е в 10 дом в Рак и пуска благословени тригони към двойката. На градусите между тях е, ще им помогне по- бързо да сключат аспекта си. Казах си, ето веднъж да видя ДА в един хорар, колко хубаво. Но се оказа, че това е един повърхностен първи поглед.

При втори поглед и проверка на движението на планетите излиза, че Венера няма да успее да догони Марс в Риби, а чак в следващия знак. Ето тук ставаме свидетели на действие, което съм описала в по- ранна статия в блога си като БЕГОМ.
Когато забелях това и видях, че двойката няма да се събере, реших да чакам и да проверя може ли Луната да изиграе ролята на преносител на светлина. Оказа се, че не може. Хората проявиха интерес един към друг за кратко и към днешна дата не са заедно. This love horary chart is an example of the fact that the translation of light does not always work, and in general, I am beginning to doubt that the MOON may be a light transmitter. I have found out for me, that the MOON describes mostly the process and the way the situation develops. The Moon is not a significator, the MOON is not a co-significator either. A correct way I can describe the function of the Moon in a Horary is that it represents the question itself.

So let's get back to my example.At the ASC we find a woman, a Libra, Venus in Pisces in exaltation. The DSC person is a Mars man in Pisces, in its triplicity, although this is of no importance to me. We see that Venus feels good, that Mars likes Venus very much, and because she is in his triplicity she is probably willing to accept him also, though not so enthusiastic as he accepts her. At first glance, the planets look like they`re going to conjunct, the Moon is in the 10th Cancer House and sends blessing aspects to the couple. The Moon is at degrees between the both significators, and this will help them to quickly conjoin their aspect. As I threw my first look at the chart I said to myself "Finally, I see YES in a Love Horary Chart! NICE!". But that turned out to be a very superficial conclusion.By throwing a deeper look and by the check of the planets movement I saw that Venus will not be able to catch up with Mars in Pisces, but in the next sign. Here we are witnessing an action that I have described in an earlier article in my blog as a RUNAWAY situation ( slower planet changes sign before accomplishing an aspect).When I have noticed this and saw that the couple would not come together, I decided to wait and see if the Moon could play the role of a light bearer. It turned out it could not. People have been interested in each other briefly but at the end of the day, they didn't start a relationship

Yours,
LindaLi

събота, 4 февруари 2017 г.

Хорарен въпрос за любов: Ще бъдем ли заедно?Гледаме Венера Г1, Марс Г7 и аспектите на луната към тях. Този пример е много интересен, защото ще видим в действие ОТКАЗ ОТ АСПЕКТ и също така възможен случай на ПРЕНОС НА СВЕТЛИНА, но неосъществен.
Марс и Венера са били в аспект и сега планетата Меркурий е на градусите между тях, и АКО Венера не беше в анаретен градус, транслацията щеше да се осъществи и да се появи нещо и някой, което да събере отново двамата- Марс и Венера. За съжаление, Меркурия ще настигне Венера чак в следващия знак, когато тя вече ще е променила мнението си и ще е в друга житейска ситуация, а на Марс му предстои тригон със Слънце- тук се оформя друга двойка. На Луната от друга страна предстои квадрат към това Слънце и макар и Слънцето да приема Луната на трон, Луната приема Слънцето в падение и като цяло това е знак най- много за някаква краткосрочна случка и флирт, която в крайна сметка ще се окаже разочароваща и няма да доведе до партньорство.

Всичко при тези двама човека се разви точно по този сценарий. Венера и Марс изкараха повече от кратък романс.Венера в течение на няколко месеца си промени мнението относно Марса и вече не го желаеше, а той намери междувременно нова любов.Моята снимка
Този блог съдържа лични мнения, опит, наблюдения, разсъждения, коментари по различни литературни произведения свързани с тематиката на блога; също цитати и по- рядко преводи. Блогът няма претенции да е проводник за разпространение на общовалидни истини.Това е БЛОГ.